Algemene voorwaarden

Outdoor Content

Laatste update: 25 mei, 2022

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de vennootschap onder firma Outdoor Content hierna te noemen: Opdrachtnemer, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product, diensten en/of werkzaamheden waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis en verblijf, verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

5. Diensten en/of werkzaamheden die buiten de offerte/opdrachtbevestiging vallen, worden beschouwd als meerwerk en worden gefactureerd op regiebasis. De voorwaarden en condities waaronder het meerwerk zal worden uitgevoerd zullen vooraf tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 3. Uitvoering overeenkomst

1. De tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst zal naar beste vermogen, inzet en kennis en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap worden uitgevoerd en leidt derhalve tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatsverplichting. Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed Opdrachtnemer in acht nemen als bedoeld in artikel 7:401 BW.

2. Opdrachtnemer is gerechtigd om de tussen partijen gesloten overeenkomst, geheel of ten dele door derden te laten uitvoeren. Als Opdrachtnemer een derde inschakelt is Opdrachtnemer gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren, alsmede hiervan mededeling aan de Opdrachtgever te doen. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.

4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 4. Annuleren fotosessies/filmdagen en no-show

1. Een fotografie en/of film opdracht kunnen uitsluitend schriftelijk en uiterlijk 48 uur voor aanvang van het betreffende fotosessie en/of filmdag(en) worden geannuleerd. Gebeurt dit later dan is de overeengekomen prijs van de opdracht door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd.

2. Wanneer bij aankomst ter plaatse van de fotosessie/filmdag blijkt dat de overeengekomen opdracht niet door kan gaan dan is de overeengekomen prijs van de opdracht door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd.

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging overeenkomst

1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indiende Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

5. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging  indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven  ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

8. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan afvoer en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 6. Overmacht

1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7. Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien een factuur na het verstrijken van voormelde termijnen niet (volledig) is betaald zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de wettelijke handelsrente over de hoofdsom, en minimaal een bedrag van € 150,00 aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn.

3. Indien Opdrachtgever, ondanks aanmaning van Opdrachtnemer, haar vordering niet voldoet is Opdrachtnemer gerechtigd de vordering uit handen geven aan een derde, de kosten hiervan komen geheel voor rekening van de wederpartij.

4. Opdrachtgever komt nimmer een beroep op verrekening toe en doet hiervan uitdrukkelijk afstand.

Artikel 8. Klachten

1. De Opdrachtgever verplicht om klachten ter zake van geleverde zaken en/of verrichte diensten en/of werkzaamheden binnen veertien dagen na ontvangst/(op)levering aan Opdrachtnemer te melden.

2. Indien deze klachten niet tijdig aan Opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt, worden de verrichte diensten en/of werkzaamheden geacht conform de overeenkomen afspraken te zijn verricht.

3. Bij klachten is de Opdrachtgever niet bevoegd haar betalingsverplichting op te schorten.

4. Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Bij terechte klachten zullen de klachten door Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever worden opgelost.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

1. Opdrachtnemer behoudt zich het eigendom van geleverde en te leveren zaken en alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten en/of werkzaamheden voor tot het tijdstip waarop Opdrachtgever aan al haar betalingsverplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomsten heeft voldaan.

2. Bij alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten en of werkzaamheden blijven alle zaken en toebehoren te allen tijde eigendom van Opdrachtnemer. Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde ter zake van de verrichte diensten en/of werkzaamheden, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie- of andersoortige stagnatie die op enigerlei wijze verband houdt met de verrichte diensten en/of werkzaamheden.

6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 11. Vrijwaring

1. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die direct of indirect in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.

2. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten- als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 12. Intellectueel eigendom

1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet en regelgeving met betrekking tot intellectuele eigendom.

2. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13. Vervaltermijn

1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever, uit welke hoofde ook, jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van diensten en werkzaamheden in ieder geval 6 maanden na het moment waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 14. Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de tussen partijen gesloten overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.

Artikel 15. Persoonsgegevens

1. De persoonsgegevens van Opdrachtgever worden door Opdrachtnemer gebruikt voor de aanvraag van een domeinnaam en hosting en/of het opzetten van een sociale media campagne. Deze gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij u hiervoor toestemming geeft, onder toepassing van de privacy bepalingen van de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) en/of onder toepassing van de privacy bepalingen van de betreffende sociale media kanalen. Deze informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk.

2. Opdrachtnemer verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke nimmer aan derden zonder uw uitdrukkelijke vooraf afgegeven uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. Verdere informatie omtrent de privacyverklaring, kunt u vinden op onze website outdoorcontent.nl/privacy

Artikel 16. Copyright

1. Alle aan Opdrachtnemer verstrekte zaken worden op eerste verzoek aan opdrachtgever teruggegeven.

2. Alle door Opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever ontwikkelde ontwerpen, concepten en/of producten kunnen voor eigen promotiedoeleinden van Opdrachtnemer worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 17. Concepten/ontwerpen

1. Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Opdrachtnemer ontvangen concepten zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze binnen twee weken na ontvangst gecorrigeerd c.q. goedgekeurd aan Opdrachtnemer terug te zenden.

2. Opdrachtgever heeft na het verlenen van de opdracht het recht om twee correctierondes door Opdrachtnemer te laten uitvoeren. Hierbij kunnen door Opdrachtgever wijzigingen c.q. aanpassingen worden doorgegeven die door Opdrachtnemer zullen worden gecorrigeerd.
Werkzaamheden na deze termijn kunnen worden uitgevoerd op regiebasis.

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde concepten c.q. ontwerpen.

4. Afwijkingen tussen het oorspronkelijke ontwerp, tekening, model en/of concepten en het af- c.q. opgeleverde werk kunnen voor Opdrachtgever geen aanleiding zijn korting, ontbinding van de overeenkomst dan wel schadevergoeding.

Artikel 18. Auteursrecht en licentierecht

1. Op de door opdrachtnemer gedane voorstellen en gerealiseerde ontwerpen zijn de wettelijke bepalingen inzake het auteurs- en licentie- of het gebruiksrecht van toepassing. Het auteursrecht blijft te allen tijde bij Opdrachtnemer. Dit heeft als consequentie dat het ontwerp onveranderd/ongewijzigd dient te worden toegepast.

2. Voor het hergebruik van de ontwerp c.q. concepten gelden licentierechten die Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht.

Artikel 19. SEO

1. Opdrachtnemer zal zich naar beste vermogen inspannen om een optimale positionering in de overeengekomen zoekmachines te bereiken. Het betreft een inspanningsverplichting en Opdrachtnemer verbindt zich derhalve niet tot het bereiken vaneen concreet resultaat.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien bepaalde SEO-werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden als gevolg van een beperkt CMS.

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien werkzaamheden niet of niet tijdig uitgevoerd kunnen worden doordat de medewerking en/of input van Opdrachtgever en/of derden uitblijft.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de (negatieve) gevolgen in de campagne/resultaten die veroorzaakt worden door aanpassingen op de website door Opdrachtgever en/of derden.

5. Na beëindiging van de overeenkomst worden ten behoeve van optimalisatie on site gepleegde aanpassingen in stand gelaten. Deze aanpassingen kunnen tegen betaling worden aangepast.

6. Aan zoekwoordposities die worden gemeten en gerapporteerd kunnen geen rechten worden ontleend. Deze posities worden op een zo objectief mogelijke manier gemeten, maar deze kunnen door het algoritme van Google per gebruiker verschillen. Opdrachtnemer is hiervoor nimmer aansprakelijk.

7. Door het aangaan van een SEO-overeenkomst gaat Opdrachtgever ermee akkoord dat Opdrachtnemer in zijn/haar opdracht content plaatst en dat Opdrachtgever te allen tijde daarvoor zelf verantwoordelijk / aansprakelijk is.

8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het gebruik van foto-, video- en geluidsmateriaal dat beschikbaar wordt gesteld op de website van Opdrachtgever of via de externe kanalen (onderhouden door Opdrachtnemer) die gelieerd zijn aan Opdrachtgever.

9. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor daling van posities en/of van traffic, verminderen van conversies en/of snelheid dan wel van website-/webshop-omzet of voor andere negatieve gevolgen zoals van een algoritmewijziging of van SEO (zoekwoorden) werkzaamheden aan de website.

10. Indien de website niet in beheer is van Opdrachtnemer is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het aanleveren van de benodigde inloggegevens van de verschillende systemen/accounts.

11. Werkzaamheden ten behoeve van SEO die door een derde dienen te worden uitgevoerd komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 20. SEA

1. Opdrachtgever zal zich houden aan algemene voorwaarden, specifieke voorschriften en redactionele richtlijnen die door de gebruikte zoekmachines aan adverteerders worden gesteld.

2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan gedurende de looptijd van de overeenkomst te (laten) adverteren op zoekmachines waarop Opdrachtnemer een campagne voor Opdrachtgever heeft lopen met advertenties die linken naar dezelfde website(s) als de advertenties die Opdrachtnemer voor Opdrachtgever geplaatst heeft.

3. De door de zoekmachines in rekening gebrachte kosten die verband houden met de zoekmachinemarketing campagnes dienen rechtstreeks door Opdrachtgever, zonder tussenkomst van Opdrachtnemer, afgerekend te worden bij de betreffende zoekmachine. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van betalingsachterstanden en saldotekorten van Opdrachtgever.

4. Het niet ter beschikking stellen van advertentiebudgetten door Opdrachtgever, maakt niet dat Opdrachtgever niet gehouden is haar betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer na te komen.

5. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor omzetderving door het niet live staan van een campagne, vermindering van conversies dan wel van website-/webshopomzet, daling van posities dan wel anderszins.

6. Google Ads is een advertentieprogramma van Google en niet van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer onderhoudt en optimaliseert een campagne zo goed mogelijk maar is hierbij altijd afhankelijk van hoe dit programma zich gedraagt. Opdrachtgever dient zich te houden aan de regelgeving van Google Ads.

7. Een deel van de werkzaamheden van Opdrachtnemer bestaat uit het monitoren van de campagne en het analyseren van data. Een ander deel van de werkzaamheden is terug te vinden in de wijzigingsgeschiedenis van het Google Ads-account.

8. Opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor de volledige SEA-campagne, waaronder gebruikte zoekwoorden en teksten van advertenties.

9. Posities met Google Ads ontstaan op basis van een biedsysteem, waardoor Opdrachtnemer nimmer garanties op bepaalde posities kan geven.

10. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien bepaalde Google Ads-functionaliteiten niet in werking gesteld kunnen worden vanwege beperkingen van de website/CMS dan wel vanwege de beperking van de producten van Opdrachtgever.

11. Overtreding van enige bepaling van dit artikel geeft Opdrachtnemer het recht tot ontbinding van deze overeenkomst, dan wel tot opschorting van de campagne. Opdrachtgever is bij overtreding van enige bepaling van dit artikel volledige betaling verschuldigd van de overeengekomen looptijd van de overeenkomst en/of campagne.

Artikel 21. Domeinnaam

1. Opdrachtnemer kan indien gewenst de domeinnaam voor Opdrachtgever aanvragen, indien deze beschikbaar is en opdrachtgever voldoet aan de voorwaarden van deze domeinnaam voldoet. Opdrachtnemer is teken- en handelsbevoegd voor het aanvragen, overdragen, opheffen en wijzigen van een domeinnaam uit naam van Opdrachtgever.

2. Registratie van een domeinnaam door opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever zal in alle gevallen op naam van Opdrachtgever komen te staan. In het voorkomende geval dient Opdrachtgever zelf voor verhuizing van een domeinnaam naar een andere provider zorg te dragen.

3. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer niet dan wel niet geheel nakomt, is opdrachtnemer gemachtigd de domeinnaam weer vrij te geven.

Artikel 22. Sociale Media

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de rechten op content, zoals foto’s en video’s, die wordt geplaatst op de sociale media kanalen van Opdrachtgever, Opdrachtgever is evenmin aansprakelijk voor het onrechtmatig noemen van beschermde merknamen op de sociale media kanalen van Opdrachtgever, dan wel aansprakelijk voor mogelijke imagoschade ontstaan door geplaatste berichten op de sociale media kanalen van Opdrachtgever.

2. Opdrachtnemer is nimmer verantwoordelijk voor het uitkeren van prijzen ten behoeve van winacties op de sociale media kanalen van Opdrachtgever.

3. Een campagne op de verschillende sociale media kanalen kunnen door Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever worden opgestart. Opdrachtnemer onderhoudt en optimaliseert een sociale media campagne zo goed mogelijk, maar is hierbij altijd afhankelijk van hoe het sociale media kanaal zich gedraagt. Opdrachtgever dient zich te houden aan de regelgeving van de verschillende sociale media kanalen.

Artikel 23. Google Mijn Bedrijf

1. Opdrachtnemer geeft geen garantie op de vertoning van posities voor de Google Mijn Bedrijf pagina(‘s) van Opdrachtgever.

Artikel 24. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de algemene voorwaarden, alsook alle gesloten overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 25. Contactinformatie

Als u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden of de website, neem dan alstublieft contact op met Outdoor Content via info@outdoorcontent.nl.